2008 08 27

Religionsfrihet – vad är det?

Religionsfriheten är en av de liberala grundprinciperna, det handlar om att respektera medborgarnas religiösa uppfattningar och inte hindra vederbörandes trosutövning. Så här lyder t.ex Europakonventionen artikel 9: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt …   →