2011 02 05

Hackare kan stänga av viktiga samhällsfunktioner

I takt med att allt fler samhällsviktiga system kopplas upp på internet, ökar vårt samhälles sårbarhet mot IT-angrepp. SvD. Folk som hackar sig in på känsliga platser anses vara en enorm säkerhetsrisk, och en anledning till internationella konferenser där man diskuterar ämnet på fullaste allvar. Som exempel på kritiska samhällsfunktioner nämns kommunal vattenförsörjning och fjärrvärme. …   →

Adel, politiker, borgare och bidragstagare

De fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder utgjorde det politiska ramverket fram till mitten av 1800-talet. Ständerna var inte några partier i egentlig mening, de var inte heller drivna av utmejslade ideologier. De representerade intressegrupper, yrken med särskilda privilegier. Där adeln till en början utgjorde krigsmakten och sedermera det styrande samhällskiktet, medan prästerna förvaltade …   →